Strona główna » Podhalańska Lokalna Grupa Działania przyjmuje wnioski o refundację działań dla przedsiębiorców
Aktualności

Podhalańska Lokalna Grupa Działania przyjmuje wnioski o refundację działań dla przedsiębiorców

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie to cel projektu realizowanego prze grupę PLGD.

Cele i przedsięwzięcie LSR:
Cel ogólny 2. Rozwój społeczno-gospodarczy Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania
Cel szczegółowy 2.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i zwiększenie liczby miejsc pracy
Przedsięwzięcie 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych
Wskaźnik produktu w ramach którego realizowany jest nabór:
Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa /w tym wprowadzającego innowacje/
Wskaźnik rezultatu właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru:
Liczba utworzonych miejsc pracy /w tym w przedsiębiorstwach wprowadzających innowacje/ – wartość docelowa minimum 1 na jedną operację w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty
„- czytamy na stronie PLGD.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-01-2023 do 17-01-2023

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c, kontakt w godz. od 9:00 do 15:00

Wnioski w wersji papierowej i elektronicznej (np. na płytce CD/DVD) należy złożyć w dwóch egzemplarzach na obowiązującym formularzu we wskazanym terminie bezpośrednio w biurze Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Szaflary, ul. Orkana 37 c w godz. od 9:00 do 15:00

Wszystkie dokumenty dostępne są do pobrania na stronie: https://podhalanska.pl/6607-2/

tagi