Strona główna » Konkurs plastyczny o Kurierach Tatrzańskich
Aktualności Gmina Kościelisko

Konkurs plastyczny o Kurierach Tatrzańskich

Muzeum Tatrzańskie oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy zapraszają wszystkie dzieci oraz młodzież do udziału w konkursie plastycznym „KURIERZY TATRZAŃSCY – BOHATEROWIE WOJENNYCH SZLAKÓW”.

Przy nadsyłaniu prac na konkurs, koniecznie pamiętajcie o podpisaniu wszystkich zgód i oświadczeń – do pobrania w pliku PDF TUTAJ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KURIERZY TATRZAŃSCY BOHATEROWIE WOJENNYCH SZLAKÓW”

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem są Kurierzy Tatrzańscy. Uczestnicy konkursu mają za zadnie przedstawienie wybranej przez siebie historii, postaci bądź wydarzeń rozegranych w przeszłości, a dziejących się w okresie II wojny światowej, nierozerwalnie związanych z postaciami Kurierów Tatrzańskich.

I. Organizatorzy:
• Organizator: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy.

II. Cele Konkursu:
• ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie własnych dzieł,
• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnych form plastycznych,
• budowanie postawy obywatelskiej, upowszechnianie i promowanie kultury oraz tradycji własnego regionu/narodu
• samodzielne poszukiwanie wiadomości związanych z tematyką konkursu,
• rozpowszechnianie wiedzy na temat historii II wojny światowej na Podtatrzu.

III. Zasady konkursu i przyznawania nagród:
• format pracy A3 lub A4,
• dowolna technika plastyczna (np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa)
• każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonana pracę wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów,
• prace muszą być wykonywane samodzielnie,
• praca musi posiadać podtytuł nieodbiegający od tematu konkursu,
• konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 19 lat z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich,
• konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
przedszkole: kategoria I
szkoła podstawowa klasy 1-3: kategoria II
klasy 4-6 kategoria III
klasy 7-8: kategoria IV
szkoła średnia: kategoria V.
• Jury może wprowadzić zmiany w kategoriach wiekowych w zależności od ilości zgłoszonych prac,
• w przypadku braku zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego nagrodzenia prac w innych kategoriach,
• w przypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygania konkursu,
• prace zgłoszone do Konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom,
• do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane, wykonane osobiście przez autora,
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie konkursu oraz prawo zmiany terminu konkursu,
• Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w przypadkach wskazanych w informacji o odwołaniu konkursu.
• Organizator konkursu zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu,
• ogłoszenie wyników, prezentacja prac i wręczenie nagród nastąpi 10.11.2023 r. w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10 w Zakopanem.

IV. Założenia organizacyjne:
• Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: imię, nazwisko oraz klasa do której uczęszcza autor; wiek; nazwa placówki edukacyjnej, adres, numer telefon; imię, nazwisko opiekuna, numer telefonu;
Każda jednostka, która zgłasza pracę więcej niż jednego uczestnika, załącza do składanych prac listę osób biorących udział w konkursie, z podziałem na wiek i klasę.
• Prace należy składać do dnia 31.10.2023 r. w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, z dopiskiem: „Kurierzy Tatrzańscy-konkurs”
• Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane wszystkie poniższe zgody i oświadczenia. Brak oświadczeń i zgód dyskwalifikuje prace w udziale w konkursie.
• Prace dostarczone lub nadesłanie po terminie oraz nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
• Przesłanie pracy na Konkurs oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu i jednocześnie wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Organizatora.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Tatrzańskiego
• Organizator zapewnia laureatom nagrody.

źródło: Gmina Kościelisko
/j

tagi