Strona główna » Budowa Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM postępuje!
Aktualności Miasto Zakopane

Budowa Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM postępuje!

fot. UM Zakopane

Prace przy ul. Kościelnej 7 postępują z dnia na dzień. Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM będzie zajmować się dzienną opieką medyczną oraz poprawą komfortu życia osób z nieuleczalnymi chorobami. Świadczenia Centrum będą obejmować: porady i konsultacje lekarskie, wsparcie rodziny chorego oraz integrację społeczną.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku na cele utworzenia Centrum Wsparcia „Nasz Dom” w Zakopanem. Obiekt będzie pełnił funkcje społeczne związane z dzienną opieką medyczną, poprawą komfortu życia osób z nieuleczalnymi chorobami, w tym również zmagających się z negatywnymi konsekwencjami COVID-19.

Świadczenia Centrum będą obejmować: porady i konsultacje lekarskie, wsparcie rodziny chorego, integrację społeczną, wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, zapewniając godne życie i godne umieranie osobom nieuleczalnie chorym.

Działania Centrum będą ukierunkowane na zapobieganie cierpieniu, niesienie ulgi, leczenie bólu oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wraz ze wsparciem rodziny pacjenta. Pomoc umierającemu, ciężko i nieuleczalnie choremu oraz jego rodzinie zapewni wielodyscyplinarny zespół osób, tj. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, pracownik socjalny oraz wolontariusze, zmierzający do zaspokajania potrzeb: somatycznych, psychosocjalnych i duchowych. Wsparcie rodzin koncentrować się będzie na udzielaniu im specjalistycznej pomocy oraz szkoleniu w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby, pozostającymi w domach i hospitalizowanymi. Ma to na celu odciążenie opiekunów osób chorych od codziennego trudu sprawowanej opieki i przywrócenie im możliwości aktywności społecznej i/lub zawodowej. Do zadań Centrum należeć też będzie edukowanie społeczności lokalnej oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia.

Projekt zakłada modernizację budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele użyteczności publicznej. Zaprojektowane zostaną nowe przestrzenie funkcjonalne, przebudowane klatki schodowe, a obiekt zostanie wyposażony w windę do transportu łóżek oraz osób niepełnosprawnych na wózkach. Dzięki realizacji projektu nastąpi modernizacja ok. 300m2 powierzchni użytkowej, a obiekt zostanie zaadaptowany na cele pełnienia nowych funkcji poprzez utworzenie gabinetów rehabilitacyjnych, lekarskich, diagnostyczno-zabiegowych, pomieszczeń grup wsparcia, magazynu sprzętu rehabilitacyjnego, toalet oraz pomieszczeń porządkowych i administracyjnych.

źródło: UM Zakopane

tagi